Professional

Aanbestedingen

Op de gemeentelijke site staat meer informatie over aanbestedingen.

Werkwijze

Eigen kracht

Bij een ondersteunings- of zorgvraag bespreken wij welke vragen iemand heeft. En brengen we in kaart wat iemand zelf nog kan, en het eigen netwerk -familie, buren en vrienden- kunnen doen. Soms volstaat dat, en soms is inzet van vrijwilligers mogelijk of kunnen mensen uit de voeten met een algemene voorziening van de gemeente. Daarna kijken we naar individuele en maatwerkvoorzieningen, de gespecialiseerde ondersteuning. We gaan dus uit van iemands ‘eigen kracht’. Als dit nodig is biedt het Maatschappelijk Netwerk Voorst praktische ondersteuning voor de zelfredzaamheid van de mensen in Voorst. Door het zo te organiseren, zorgen we er samen voor dat het betaalbaar blijft. En dat wie professionele zorg of ondersteuning nodig heeft, daarop kan rekenen.

Het gesprek

Het gesprek is bedoeld om de hulpvraag Wmo of Jeugdhulp helder te krijgen en samen te kijken wat de mogelijkheden zijn om de vraag te beantwoorden. Ook wordt er bekeken wat iemand zelf kan en wat mensen uit de omgeving kunnen betekenen. Het kan gaan om een eenvoudige vraag, maar als het nodig is worden meerdere vragen meegenomen. Doel is om een goed en volledig beeld te krijgen van de totale hulpvraag. Zo nodig kan ook een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of een individuele voorziening vanuit Jeugdhulp een oplossing zijn.

 

Beleid

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente een regierol op het gebied van ondersteuning thuis (Wet maatschappelijke ondersteuning), deelname aan de arbeidsmarkt (Participatiewet) en Jeugdhulp (Jeugdwet). Hieronder staat in het kort uitleg van de drie wetten. Het beleid van de gemeente Voorst staat in de Beleidsnota Sociaal Domein.

Wmo: samen zorgen voor goede ondersteuning

Gemeenten hebben de regie over de zorg en ondersteuning thuis -buiten instellingen- van langdurig zieken, ouderen en mensen met een beperking of een hulpvraag. Eigen kracht en eigen regie zijn uitgangspunten. Want er is minder budget beschikbaar.

Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over Wmo 2015.

Participatiewet: meedoen staat voorop

Iedereen doet mee. Naar school gaan, werken, vrijwilligerswerk, dagbesteding. De gemeente ondersteunt inwoners die zelf niet zo goed een activiteit kunnen oppakken of een (werk)plek kunnen vinden.

  • Nieuw: als u een uitkering ontvangt, mag de gemeente u om een onbetaalde tegenprestatie vragen
  • Nieuw: voor uitkeringen geldt de kostendelersnorm - het gezinsinkomen bepaalt nu de hoogte van individuele uitkeringen.

Wilt u meer weten over de Participatiewet?

Jeugdwet: opvoeden doe je samen

Elk kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien. Jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht, en ouders die vragen over opvoeden en opgroeien hebben. Het CJG is er voor lichte ondersteuning, alle jeugdhulp en het CJG kernteam coördineert de toegang tot gespecialiseerde jeugdzorg.

Bekijk de website van het CJG voor meer informatie over de Jeugdwet. Meer informatie over het nieuwe advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u op www.vooreenveiligthuis.nl. U kunt gratis 24 uur per dag bellen naar 0800 - 2000 (ook anoniem).

Professional

Downloads