Minimaregelingen

Bijzondere Bijstand
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere kosten die voor u en/of uw kinderen tot 18 jaar niet algemeen gebruikelijk zijn. Het kan hierbij gaan om medische kosten bijvoorbeeld bril, hoortoestel, tandartskosten, enz. of voor hoge reiskosten wegens ziekenhuisbezoek, voor bewindvoeringskosten, extra hoge maaltijdkosten etc.

De gemeente moet kunnen bepalen of de kosten noodzakelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag om bijzondere bijstand indient voordat u de kosten maakt, of uiterlijk binnen een maand nadat u de kosten hebt gemaakt. Bewaar daarom uw rekeningen, bonnetjes, nota's en dergelijke, om aan te tonen dat u de kosten hebt gemaakt. 

Voorliggende voorzieningen
Er zijn kosten die vergoed kunnen worden door een andere instantie of op grond van een andere wet of regeling. We noemen dat voorliggende voorzieningen. Voor die kosten is geen bijzondere bijstand mogelijk. Enkele voorbeelden daarvan zijn studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten, (aanvullende) zorgverzekering, WLZ en huurtoeslag.

Ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de Stadsbank Apeldoorn zien wij als een voorliggende voorziening. In sommige gevallen kunt u nog wel bijzondere bijstand krijgen als de voorliggende voorziening uw kosten niet volledig vergoedt, dus als u een eigen bijdrage moet betalen. De bijzondere bijstand vult dan het noodzakelijke bedrag aan tot 100% van de kosten. Voorbeelden daarvan zijn eigen bijdragen voor thuiszorg, noodzakelijke kosten van een hoortoestel, pedicurekosten, etc. 

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als uw (gezins)inkomen en vermogen liggen onder een bepaalde geldende inkomens- en vermogensgrenzen. Uw aanvraag kunt u indienen bij Maatschappelijk Netwerk Voorst. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 'aanvraagformulier bijzondere bijstand'. U kunt het aanvraagformulier, samen met de benodigde bewijsstukken, sturen naar het Maatschappelijk Netwerk Voorst, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello. Voor vragen over de bijzondere bijstand kunt u terecht bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst, telefoonnummer: (0571) 745 111, tijdens werkdagen van 08.30 – 12.30 uur. 

Voorzieningen Minimabeleid
Het nieuwe minimabeleid van de gemeente Voorst wil zoveel mogelijk inwoners stimuleren om mee te doen aan activiteiten in de samenleving. Dat geldt in het bijzonder ook voor kinderen. U komt mogelijk in aanmerking voor bijstand voor participatiekosten of een vergoeding van de computer van uw schoolgaande kinderen.

Bijstand voor participatiekosten 
U kunt een bijdrage krijgen van maximaal € 250,00 voor een echtpaar en
€ 200,00 voor een alleenstaande  per jaar als tegemoetkoming in de kosten van deelname aan sportieve, sociale of culturele activiteiten. Ook een abonnement op een krant of een tijdschrift valt onder deze regeling. De regeling is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder die langer dan een jaar aaneengesloten een inkomen hebben van minder dan 125% van de bijstandsnorm en een gering vermogen hebben. 

Vergoeding voor computer schoolgaande kinderen
Bedraagt uw inkomen minimaal een jaar aaneengesloten niet meer dan 125% van de bijstandsnorm, en heeft u een gering vermogen, dan kunt u een vergoeding krijgen van maximaal € 550,00 om een computer aan te schaffen voor uw schoolgaande kinderen in het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs. 

Ook een vergoeding  van de kosten van een internetabonnement valt hieronder van € 15 per maand voor kinderen tot 18 jaar. De gemeente beoordeelt per jaar opnieuw of de vergoeding voor de internetaansluiting wordt verstrekt. De aanvraag is met terugwerkende kracht in te dienen tijdens het lopende schooljaar.

Aanvraagformulier
Het ‘aanvraagformulier voorziening minimabeleid’ is af te halen bij de balie van het Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello. U dient hier ook uw aanvraag in. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. U kunt het Maatschappelijk Netwerk Voors bellen om het formulier per post te versturen. Het telefoonnummer is (0571) 745 111. Het formulier kunt u ook downloaden.

Collectieve ziektekostenverzekering
Inwoners van de gemeente Voorst die minimaal een jaar lang een inkomen hebben tot 125% van de bijstandsnorm, kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering, de Gemeentepolis. Deze zorgverzekering heeft de gemeente afgesloten met Salland Zorgverzekeringen en bestaat uit de basisverzekering, twee aanvullende verzekeringen (keuze) en twee tandartsverzekeringen (keuze). De verzekering biedt gunstige vergoedingen tegen een redelijke premie. Ook het wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00 in 2018 is meeverzekerd. De premie varieert van € 106,57 tot € 138,25 per maand. Alle informatie vindt u op www.voorst.nl/zorgverzekering 

Wilt u informatie over deze verzekering, neemt dan contact met Maatschappelijk Netwerk Voorst 0571-745 111 of met de gemeente Voorst, mevrouw Eva van Dijk: 0571-279 281. 

Schuldhulpverlening 
Heeft u problematische schulden of dreigt u in een situatie terecht te komen dat u uw schulden niet meer kunt betalen, dan kan de Stadsbank u misschien hulp bieden bij het oplossen van die situatie. De Stadsbank helpt inwoners van de gemeente Voorst om hun inkomsten en uitgaven helder te krijgen. En om oplossingen te vinden voor gemaakte schulden. 

In het Maatschappelijk Netwerk Voorst wordt voor het traject van schuldhulpverlening samen gewerkt met de Stadsbank Apeldoorn. Dit betekent dat u zich als inwoner van de gemeente Voorst rechtstreeks kunt melden bij de Stadsbank Apeldoorn voor hulp of informatie door te bellen met (055) 58 02 000 en te vragen naar team schuldhulpverlening. 

Een medewerker van de Stadsbank Apeldoorn houdt iedere maandag en donderdag van 8.00 tot 16.00 spreekuur (alleen op afspraak) in het Kulturhus.  Met korte vragen over schulden of een lening kunt u, zonder afspraak, iedere donderdag van 15.00 tot 16.00 uur terecht op het inloopspreekuur van de Stadsbank in Het Kulturhus.